گمگشته ی وصال http://gomgashteyevesal.mihanblog.com 2018-06-17T21:32:12+01:00 text/html 2010-03-20T10:36:29+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی آمد نو بهار . . . http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/58 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CITman%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5CITman%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5CITman%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:"B Nazanin"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">از نو زاده شد جهان در تارک بهار<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: 36pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">گل نغمه خوان شد و بلبل به شوق یار<o:p></o:p></span></b></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">در اندیشه ام ز تو دادار ذوالجلال<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-indent: 36pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">سالی که شد تمام ، لیل است یا نهار<o:p></o:p></span></b></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; color: red;" lang="FA">عید عاشقان مبارک</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; color: red;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2010-02-21T15:23:05+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی ولیک . . . http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/57 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CM-GHAM%7E2%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CM-GHAM%7E2%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CM-GHAM%7E2%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Titr"; panose-1:0 0 7 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">دیشب مرا بود امیدی به مرامی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 72pt; text-align: right; text-indent: 36pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">امشب همه نورم به بن چاه و فغانی<o:p></o:p></span></p> text/html 2010-01-14T17:45:27+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی چه هیچ . . . http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMohammad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMohammad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMohammad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Nazanin"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">در پس یك بار بارش باران<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نیمكت خالی و تنها من<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نشسته در كنار بركه ای از آب آن باران<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">كه اینك من به او و او به من تنهائیمان را<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">-سخاوت وار<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">دلها همچو آئینه<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">پر ز نور عاریت دار از آبی بالا-<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">رایگان می بخشیم .<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بر انتهای كوره راهی بن بست<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">در امتداد جاده ، در قفای دید<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">از جفای دوری و ظلمت<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">در انتظار تابش سوزان خورشید ؛ او<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به سودای محبت های دستی گرم ؛ من<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">سزاوار ناسزای دهر گردون <o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">از برای بیهوده ماندن ،<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ایستادن ،<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">چشم در چشم بركه در من <o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نقش آهی سرد از من<o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">در درون عمق سرما زده از لَختی آب <o:p></o:p></span></b></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;" class="MsoNormal" dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">سرداب . . . <span style="">&nbsp;</span></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2009-11-28T19:16:32+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی كوچ http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/55 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMohammad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMohammad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMohammad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Nazanin"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است ،<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-right: 144pt; text-indent: 36pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">باش فردا ؛<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-right: 180pt; text-indent: 36pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">كه دلت با دگران است . . . </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> text/html 2009-11-02T09:55:15+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی . . . http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/54 <p align="center"><img alt="" src="http://up.iranblog.com/3/1257252886.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> text/html 2009-02-20T16:43:21+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی التماس http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/53 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">بار خدایا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">دل کوچک و ناچیز خود را به سوی تو روانه داشته ام<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 144pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">دریاب ...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">منم ، کوچک رنجور دشت تنهایی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 72pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">که اینک بر در درگاه تو بی گاه آمده ام<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 144pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">دریاب ...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">ای بزرگ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">ای بی انتها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">در کجای این ناکجا آباد خویش را آرام خواهم یافت ،<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">و خاک کدامین سرزمینت مرا در سینه اش جای خواهد داد ؟!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">پروردگارا،<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تو را به بزرگیت<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">این چند روز باقی مانده ام را نگذار از یادت خالی بماند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">دستهایم را از فراموشیت تهی گردان و<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 72pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">چشمانم را غنی از خواهش خود کن و<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 108pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">زبانم را بر یادت استوار دار<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">و قلبم را ...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">این دیار رنجور از دنیا را<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'">دریاب ...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تو دریاب ...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> text/html 2009-01-21T18:45:11+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی GAZA http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/52 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دردی است که بی پشت و پناه افتاده است</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>در غربت سوز و اشک و آه افتاده است</FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>این غزه همان یوسف کنعانی ماست</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>با دست برادران به چاه افتاده است</FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA>"</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA>محدثی خراسانی</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA>"</SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><IMG border=0 alt="Image and video hosting by TinyPic" src="http://i39.tinypic.com/307qefa.jpg"></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></SPAN></B></FONT><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA><IMG border=0 alt="Image and video hosting by TinyPic" src="http://i40.tinypic.com/2j435sp.jpg"></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></SPAN></B></FONT></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><IMG style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 269px" border=0 alt="Image and video hosting by TinyPic" src="http://i42.tinypic.com/nytflh.jpg" width=465 height=72></P></A></FONT></SPAN></B></FONT></SPAN></B> text/html 2009-01-18T19:18:17+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی مادر آفتاب http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/51 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>م</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> دتی بود پیامبر دور از خدیجه توی حرا نماز می خواند . فرمان خدا بود . بعد از چهل روز ، جبرئیل سیبی از بهشت آورد ، داد به او گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" بخور محمد ! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پیامبر سیب را باز کرد ، نوری از آن بیرون آمد . ترسید . جبرئیل گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" بخور ! این نور کسی است که قرار است دختر تو باشد ، اسمش توی آسمان منصوره و روی زمین ، فاطمه است . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>محمد پرسید : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" چرا منصوره !؟ چرا فاطمه !؟ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>جبرئیل گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" منصوره است چون ، در آسمان نصرت دهندۀ دوست داران خودش است و روی زمین فاطمه ، چون شیعیان خود را از آتش جدا می کند . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پ</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> یامبر می گفتند : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" روز قیامت منادی ندا می دهد که ای مخلوقات چشم هایتان را ببندید تا فاطمه ، دختر محمد ، رد شود . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پ</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> یامبر که به مدینه هجرت کرد ، فاطمه را سپرد به همسرش ، ام سلمه .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>فکر کرد فاطمه را به او سپرده اند تا راه و رسم زندگی بیاموزدش .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بعد ها می گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" به خدا قسم ! فاطمه ادبش از من خیلی بیشتر بود . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>م</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> ی نشست روی زانوی محمد . با دستمال سر و صورت پدرش را که خاکستر و خاکروبه ریخته بودند ، پاک می کرد . جای زخم ها را نوازش می کرد و پدرش را می بوسید . همه می دانستند مادرِ پدرش است ، از محمد شنیده بودند که صدایش می زند : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" ام ابیها <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>- </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ص</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> د تا شتر سیاه آبی چشم که بارشان پارچه های کتانی اعلای مصری باشد با ده هزار دینار طلا ، مهر فاطمه می کنم ، او را به من بدهید . عبد الرحمن بن عوف می گفت . پیامبر ناراحت شد ، رو کرد به او گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" فاطمه هنوز کوچک است . تازه انتخاب همسر او با خداست . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>همان جوابی بود که به ابوبکر ، عثمان و عمر هم داده بود .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بر گرفته از کتاب های چهارده خورشید و یک آفتاب<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ای برادر و خواهر غزه ایم ؛<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>من هم با قلبی سوزان و چشمی گریان با شما می گویم :<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>« حَس</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ْ</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>بُنَ الله وَ نِع</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ْ</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مَ ال</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ْ</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: green; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>وَکیل »</SPAN></B></FONT></P> text/html 2009-01-17T07:05:14+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی و خدایی که در این نزدیکیست ... پای آن زیتون بلند ... در غزه ... http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/50 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بسم الله</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>همه مجاهدان فلسطین و همه‌ مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممكن موظف به دفاع از زنان و كودكان و مردم بی‌دفاع غزه‌اند و هر كس در این دفاع‌ مشروع و مقدس كشته شود شهید است و امید آن خواهد داشت كه در صف شهدای "بدر" و "احد" در محضر رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ محشور شود.</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>غزه در حال تمام شدن است و من همچنان خوابم .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>به که چه بگویم که خود هیچ قدم از قدم برنداشته ام ولی دلم خون است . غزه تمام شد و من همچنان ... .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>صدای مولا را شنیده ام که اگر از مرگ کسی جان بسپارد ، جا دارد . دلم از غزه خون است که در این مدت چه شده بود که نه یک زن که هزار و چندین زن و کودک و مرد سر سفره های خود خون خوردند و مردند و من هنوز هیچ کاری برای غزه نکرده ام . جواب مولارا چه بدهم در آن دنیا ، که مردند زن ها و نا موس اسلام به خاک و خون کشیده شدومن همچنان زنده ام . خدایا کمی اخلاص ، شیطان برده است غیرتم را .من هنوز خوابم .چرافقط به دعاکردن بسنده کرده ام.علی اصغرسوختۀ غزه ای را دیدم .هیچ قدم از قدم بر نداشته ام . خدایا ... کاش مادرش مرده باشد ...قبل از خودش ... .جوابی برای مادر او هم ندارم درآن دنیا که تو دیدی<SPAN>&nbsp; </SPAN>طفل مرا که نیمی از بدن نازنینش ... اماهیچ کاری نکردی .ای خدا این شیطان بود بر من مسلط در این مدت که از دیدن بدن سوختۀ او با بمبهای فسفری یا خوشه ای هنوز اینجا نشستم و این غلط نامه را تایپ میکنم .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از قول من به آنها که می گویند:" آنها ناصبی اند" بگویید ، که خوب بازیچه دست شیطان صهیون شده ای .که یکی اسمش زینب بود. عالم شهید همان که استادمان می گفت نوشته است نمی دانم متعلم بر سبیل نجات هستم یا نه می گفت که در شیعه ، به دروغ می گویند که ناصبی اند ، در میان سنی ها جور دیگر پشت<SPAN>&nbsp; </SPAN>مادران فلسطینی را از حمایت مسلمانان خالی میکنند. تو را هم به همین راحتی از سر راه خود برداشته اند . که بتوانند خوشه های بمب بر سر مادر شیعه فلسطینی بریزند .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>به قول شهید مطهری آنهایی که به دنبال انتقام ازیزید وشمر و عمالشان هستند بدانند یزیدیها الان در اسرائیل هستند .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA>"</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA>محمد حسن</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'" lang=FA>"</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در رخت عزا به سوی‌تان می‌آییم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اینجا، آنجا، به سوی‌تان می‌آییم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>هر قطرۀ خون‌تان که افتد بر خاک</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دریا دریا به سوی‌تان می‌آییم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در ماه محرم از غم خود مستم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>جاری شده خون کربلا از دستم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در عشق، وطن نمی‌شناسد شیعه</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>من هم یکی از مردم غزه هستم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در برکۀ چشم شوق دریا بنهد</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>با آمدنش داغ به دل‌ها بنهد</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>شاید امسال حضرت ثارالله</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در غزه به جای کربلا پا بنهد</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دل گرم عزاست، فصل ماتم شده است</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سرتاسر آسمان پر از غم شده است</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>هرچند هزار کشته افتاده، ولی</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفتیم فقط ماه محرم شده است</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>آنیم که با قیام معنا بشویم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>با خفتن در خاک شکوفا بشویم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>خون می‌ریزیم قطره قطره، آری</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با باریدن دوباره دریا بشویم</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>(سید علی اصغر علوی)</FONT></SPAN></B></P></FONT></SPAN></B></SPAN></B></FONT></SPAN></B> text/html 2009-01-16T20:14:03+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی آفتاب در محراب http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/49 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ایستاده بودند رو بروی دشمن . بد و بی راه می گفتند . رفت جلو . گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" فحش ندهید . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفتند : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" دشمن است ! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" فحش و ناسزا را کسی می دهد که حرف حساب ندارد . شما که دارید با دلیل و منطق حرفتان را بزنید . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" این ها را علی می گفت . هزار و چهارصد سال قبل ، به سپاهش ، در جنگ صفین .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مسلمان بودند . نماز شب می خواندند ، با پیشانی های پینه بسته . به اسم خدا ، مسلمان می کشتند . فرقی هم نمی کرد که و چه . مادر را با بچه ای که در شکم داشت ؛ به جرم دوستی با علی .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>می گفتند : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" اباالحسن کافر است ، هر کس او را قبول دارد هم . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مسلمان بودند ، نماز شب خوان.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>شوهرش سرباز امیر المومنین بود . علی بن ابی طالب فرستاده بودش به یکی از مرزها که آنجا کشته شد . حالا زن مانده بود و چند طفل خردسال .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>▄</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زن راه می رفت و امیر المومنین را نفرین می کرد . او ولی برای بچه هایش نان می پخت . گرمای آتش صورتش را سرخ کرده بود . نان را به تنور می چسباند ، می گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" بچش ! این سزای کسی است که در کار یتیمان کوتاهی می کند . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زن همسایه آمده بود به آنها سر بزند که امیر المومنین را دید و شناخت . از زن پرسید : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" وای به حالت ! چه کسی را آورده ای کمکت کند ؟ این که علی بن ابی طالب است . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>زن آمده بود جلو ، اشک می ریخت و معذرت خواهی می کرد . علی اما می گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" من معذرت می خواهم ، اگر در کارت کوتاهی کردم . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" از امت تو خیلی سختی کشیدم . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پیامبر گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" راحت می شوی ! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" خیلی سعی کردم نجاتشان دهم از سرگردانی و گمراهی . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پیامبر گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" دیگر تمام شد ، رهاشان کن . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" نشسته اند روی منبر تو . رسواترین مردم ادعا می کند خلیفه ات شده . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پیامبر گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" خداوند پاداشت را می دهد ، بخاطر صبری که کردی . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" لجاجت و عناد و دشمنی دیدم از امت تو . </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پیامبر گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" نفرین شان کن علی جان ! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سرش را بلند کرد طرف آسمان : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" خدایا ! بدتر از من را نصیب این ها کن و بهتر از این امت را نصیب من . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پیامبر نگاهش کرد ، گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" راحت می شوی ، سحر فردا ... . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چشم هایش باز شد . سرش را تکیه کرده بود به دیوار حیاط . ابر سیاه روی ماه را پوشاند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>خواب دیده بود . خواب پیامبر و فاطمه را .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" بعد از من ولی امر مسلمین هستی و ولی خون من . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" می توانی قاتلم را عفو کنی یا قصاص . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" او یک ضربه زد ، تو هم یک ضربه بزن . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" جسدش را دفن کن ! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ابا محمد می شنید . اباعبدالله و بقیۀ بچه ها هم . امیر المومنین وصیت می کرد .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز آخر هم سفارش قاتلش را می کرد .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مثل داغ است روی جگر ، وقتی آدم مجبور باشد قبر عزیزش را مخفی کند . قبر همسرش مخفی . قبر خودش هم مخفی . دشمن است دیگر .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>صد و پنجاه سال بعد تازه امام صادق توانست بگوید : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>" این جاست قبر امیر المومنین . <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>"<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بر گرفته از کتاب های چهارده خورشید و یک آفتاب</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> text/html 2009-01-15T20:03:57+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی آفتاب در محراب http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/48 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ج</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> نگ جمل . پسرش محمد حنفیه را صدا زد . نیزه ای به او داد و گفت :&nbsp; " حمله کن .&nbsp; "</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>محمد نیزه را گرفت . حمله کرد اما ، نتوانست برود جلو . برگشت . پسر دیگرش ، حسن ، نیزه را گرفت و رفت جلو . وقتی بر می گشت ، نیزه اش به خون دشمن آغشته بود . محمد سرافکنده رفت پیش پدر . نگاهش کرد ، گفت : " ناراحت نباش ! او پسر پیامبر است و تو فرزند علی . "<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ب</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> عد از جنگ جمل گفتند :&nbsp;" اهالی بصره را هم بین مان تقسیم کن .&nbsp; "</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : " نه . چیزی که توی میدان جنگ است غنیمت است ، نه آنچه در خانه هاست . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اصرار کردند . گفت : " نه . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دوباره حرفشان را تکرار کردند . گفت : " باشد . قرعه بزنید ببینید عایشه مال چه کسی می شود ؟ "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>خجالت کشیدند . سرشان را انداختند پایین . پراکنده شدند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>آ</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> مده بود پیشش کمک بگیرد . می گفت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مقروض است ، گرسنه است ، می خواست از بیت المال چیزی به او بدهد . علی ، آهنی داغ کرد ، جلو آورد .<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>عقیل ، کور بود ، نمی دید . دستش را دراز کرد . فکر کرد پول است . هرم آهن دستش را سوزاند . داد زد .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>علی گفت : " از آهنی که یک آدم از روی بازی و شوخی داغ کرده فریاد می زنی ، ولی من را به سمت آتشی می کشی که خدا از روی خشم خودش روشن کرده ؟ "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پ </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3>رسید :&nbsp; "&nbsp;چرا گریه می کنی ؟ "<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>کنیز گفت : " خرماهایی که خریدم ، مولایم نپسندید . گفته خرما را پس بیاورم ، پولش را بگیرم . حالا این فروشنده پولم را پس نمی دهد . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>رو کرد به فروشنده ، گفت : " این کنیز است ، از خودش اختیار ندارد ، پولش را پس بده . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بلند شد ، یک مشت حواله اش کرد که یعنی حرف نباشد . مردم جمع شدند . گفتند : " این امیر المومنین است . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>رنگ از صورتش پرید . خرماها را گرفت . پول را پس داد . سرش را انداخت پایین . گفت : " از من راضی باش . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : " راضی نمی شوم . تا خودت را اصلاح نکنی و حقوق مردم را ندهی راضی نمی شوم . "<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بر گرفته از کتاب های چهارده خورشید و یک آفتاب</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-01-06T07:18:59+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی اللهی رضاً برِضائک ، تسلیماً لقضائک . . . http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/47 <P align=center><IMG border=0 alt="Image and video hosting by TinyPic" src="http://i42.tinypic.com/2i1nivr.jpg"></P></A> text/html 2009-01-05T14:48:47+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی بیایید فکر کنیم ... http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/46 <B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از مواعظ حضرت حسین بن علی(علیه سلام) است که :</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>وَ قَالَ لِابْنِهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ :</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>أَیْ بُنَیَّ ! إیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِرًا إلَّا اللهَ جَلَّ وَ عَزَّ .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>« و به فرزندش حضرت سجّاد ، علیّ بن الحسین علیهما السّلام چنین پند می دهد : ای نور دیدۀ من ! بپرهیز از ستم بر کسی که غیر از خداوند جلَّ و عزّ یار و یاوری ندارد . »</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>"لَمَعَاتُ الحُسَیْن ، ص 28"</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA>راستش چند روزی بود در بُهت آن بودم که چرا بعد از ده روز حملۀ اسرائیل به غزه همچنان در میان وبلاگ دوستان و نوشته های ایمیل و مسنجر و </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr>SMS</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA> و ... چیزی از این موضوع نمی توانم ببینم . این هم برایم دردی بود در کنار دردهای دیگر . می دانم ... همه چیز را می دانم ... امتحان و پایان ترم و درس و جزوه و از آن مهمتر جملۀ :&nbsp; "اصلا به ما چه ربطی داره !!&nbsp; " &nbsp;و ...</SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خدا رو شکر که بعد از این مدت خدا لطفی کرد و این موعظه از صاحب این روزها را در مقابل چشمانم قرار داد . </FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پس راحت به کارهایتان برسید .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>همۀ شما را به خدای حسین(ع) می سپارم ...</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>همین ... </FONT></SPAN></B></P></SPAN></B> text/html 2008-12-14T19:24:23+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی آفتاب در محراب http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/45 <B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ا</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> سماء آمده بود . می گفت :&nbsp;" خانم ، فاطمه ، با شما کار دارد !&nbsp;" چیزی انگار قلبش را چنگ زد . چهل روزی می شد که فاطمه بیمار بود . نفهمید چطور خودش را رساند بالای سر فاطمه . نشست کنارش . فاطمه گفت :&nbsp;" خوب همسری بودم برایت پسر عمو ! ؟ "</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-این چه حرفی است ؟</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دست های فاطمه را گرفت . گفت : " دوری ات برایم سخت است . " بغض گلویش را گرفته بود .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-امروز دوباره داغ پیامبر برایم تازه شد .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اشک امانش نداد . گریه کرد ، فاطمه هم .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>▄</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>فاطمه داشت وصیت می کرد ، علی گوش می داد و اشک می ریخت .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از من با امامه ، دختر عمویم ازدواج کن .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از تو ... .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از من با بچه هایم مهربان باش .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از تو ... .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-شبانه ، خودت غسلم بده ، شبانه کفنم کن ، شبانه هم دفن .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از تو ... .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-خودت بر جنازه ام نماز بخوان .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از تو ... .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-نگذار هیچ کدام از آنهایی که به من ظلم کردند در تشیع جنازه ام حاضر شوند .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>-بعد از تو ... .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>فاطمه گفته بود بعد از او چه کند ، علی اما نپرسیده بود : " بعد از تو ، بی تو ، چه کنم !؟ "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ا</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> ز آن جا به بعد راهشان جدا می شد . علی اما ، داشت از راه او می رفت .</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تعجب کرد .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>علی گفت : " راه مان یکی نیست ، حُسن همراهی اما به این است که من کمی از راه را با تو بیایم . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از اینجا به بعد راهشان جدا می شد . هر دو اما ، داشتند از یک راه می رفتند ، از راه علی .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تا به مقصد برسند ، مسلملن شده بود .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>گ</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> فتند :&nbsp;" خلیفه نباید جوان باشد . علی جوان است .&nbsp; "&nbsp;بعد دیدند دلیل محکمی نیست .</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتند : " علی زیاد می خندد ، زیاد شوخی می کند ، مردی باید خلیفه شود که عبوس باشد ، مردم از او بترسند و حساب ببرند . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>همین هم شد .</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>آ</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> مده بود می گفت پول را بده . زن گفت :&nbsp;" خودتان شرط گذاشتید ، پول را وقتی برگردانم که هر دو با هم بیایید .&nbsp; "</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : " رفیقم مرده ، از کجا بیاورمش ؟ "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پول را گرفت و رفت . سال بعد آن یکی آمد . گفت : " پول را بده . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>زن گفت : " دادم به رفیقت . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : " شرط ما این نبود . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>رفتند پیش عمر . عمر به زن گفت : " تو ضامنی ! پولشان را بده . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>زن گریه می کرد . می گفت : " ما را بفرست پیش ابالحسن . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>رفتند پیش علی . علی گفت : " مگر شرط نکردی هر وقت با هم آمدید پول را به شما بدهد ؟ پولت آماده است . برو رفیقت را بیاور و پول را بگیر . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>رفت . دیگر پیدایش نشد . عمر می گفت : " لا ابقانی الله بعد علی . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ا</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> ز لباسی که خریده بود خوشش آمد ، صدقه داد در راه خدا .</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ق</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> صاب گفت :&nbsp;" این گوشت خوب است ، بیا بخر .&nbsp; "</FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : " الان پول ندارم . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>قصاب گفت : " نسیه می دهم ، صبر می کنم پولش را بیاوری . "</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : " بجای اینکه تو صبر کنی برای گرفتن پولت ، من صبر می کنم برای خوردن گوشت . این طوری بهتر است . " </FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بر گرفته از کتاب های چهارده خورشید و یک آفتاب</FONT></SPAN></P></SPAN></B> text/html 2008-12-09T19:22:55+01:00 gomgashteyevesal.mihanblog.com محمدمهدی آفتاب در محراب http://gomgashteyevesal.mihanblog.com/post/44 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> یامبر دو انگشت سبابه اش را چسباند به هم و گفت :&nbsp;" درست مثل این دو تا انگشت ، کتاب خدا و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر .&nbsp; "</FONT></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گفت : " اگر با این دو تا باشید ، گمراه نمی شوید . "<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پیامبر دست علی را برد بالا تا جایی که زیر بغل هایش دیده می شد ، آن وقت گفت : " اگر با این دوتا باشید ، گمراه نمی شوید . "این ها را که گفت ، نشست توی چادرش ، علی هم مقابلش . آن وقت گفت مردم گروه گروه بیایند و بیعت کنند . با علی دست بدهند و این مقام را به او تبریک بگویند . پیامبر گفت علی را با لقب امیرالمومنین خطاب کنند .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>هجدهم ذی الحجه بود . غدیر خم . در بازگشت از حجه الوداع .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>می پرسد : " مردم من از خود شما به شما سزاوارتر نیستم ؟ " همه که حرفش را تایید می کنند دست علی را می گیرد بالا ، می گوید : " هر کس من مولا و سرور او هستم بعد از من ، این علی مولای اوست . "<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>▄</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>این جا مسیر کاروان ها از هم جدا می شود . پیامبر دست هایش را می برد بالا و دعا می کند : " خدایا ! هر کس علی را دوست دارد ، دوستش داشته باش ، هر که با او دشمن است ، تو هم دشمنش باش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>... . "<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>حرف پیامبر که تمام می شود هر کدام از مسیری می روند .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> یامبر که جانشین را معرفی کرد همه شنیدند . قرار شد برای غایب ها هم تعریف کنند . هلهله کردند . بلند شدند . آمدند جلو برای دست دادن و بیعت کردن . همه آمدند ، اول از همه همان هایی که دو ماه بعد جلسه گرفتند تا جانشین پیامبر را تعیین کنند .<o:p></o:p></FONT></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> ب ها می رفتند خانۀ مهاجرین و انصار . فاطمه ، علی ، حسن و حسین . فاطمه یادشان می آورد حرف های پدرش را . علی از غدیر می گفت برای شان . دست دراز می کرد بیعت بگیرد برای ولایت . برای وصی رسول خدا .<o:p></o:p></FONT></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دست های شان را جمع می کردند توی هم ، خودشان را عقب می کشیدند ، می گفتند : " همۀ این ها قبول . علی اما اگر زودتر آمده بود با او بیعت می کردیم . باور کنید ... . "<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>راست می گفتند . آن وقت که آن ها با خلیفۀ اول بیعت کردند ، علی داشت جنازۀ رسول خدا را غسل می داد .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ع</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3> لی ایستاده بود . دستور پیامبر بود که صبر کند . مردم ولی نایستادند . آمدند و طناب به گردنش انداختند . طناب به گردن برادر و داماد رسول خدا ... .<o:p></o:p></FONT></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>▄</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دست هایش را بسته بودند ، طناب هم انداخته بودند دور گردنش . می بردندش مسجد برای بیعت . دستی انگار لباسش را کشید ، دست های همسرش بود . قنفذ ولی با تازیانه دست های زهرا را از لباس او جدا کرد .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'" lang=FA><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>می بردندش ؛ برای بیعت ... .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بر گرفته از کتاب های چهارده خورشید و یک آفتاب</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></P>